Забранени за прием„Ние правим нещата възможни!“ само когато са законосъобразни. В редовете по-долу ще видите кои пратки са забранени за прием.

В пощенските пратки е забранено поставянето на следните предмети и вещества:

   – Наркотични, утойващи, психотропни, силнодействащи и отровни вещества
   – Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети
   – Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети
   – Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на куриера или на други лица, или могат да замърсят или повредят други пратки и пощенски съоръжения
   – Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации
   – Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение и/или сертификат
   – Акцизни стоки, за които не е приложен документ за платен акциз съгласно българското законодателство.
   – В куриерските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, потребителите нямат право да поставят монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети
Всяка пратка, с изключение на фабрично опакованите, се опакова в присъствието на служител на Европът.
Европът има право да извърши проверка на пратка при съмнение за вложени забранени предмети или вещества в нея, в присъствието или с присменото съгласие на подателя. При отказ или липса на отговор, служителят на компанията има право да откаже приемането на пратката или да уведоми прокуратурата за извършване на проверка от компетентните органи, ако пратката е вече приета.